Vedtægter

Vedtægter

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.
Organisationens navn er: FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR IDRÆTSFORENINGER I RØDOVRE (i det følgende nævnt som FiR).

§ 2.
FiR's formål er at virke for fremme af udøvelsen af idræt i Rødovre kommune, herunder at virke for bedring af de ydre forhold og økonomiske kår for idrætsforeningerne og et godt forhold disse imellem, samt at varetage idrættens interesser overfor myndigheder m.v.

MEDLEMMER

§ 3.
Som medlemmer kan optages idrætsforeninger med hjemsted i Rødovre kommune og som ved medlemsskab i højere organisationer indenfor vedkommende idrætsgren står tilsluttet mindst en af landsorganisationerne. Andre idrætsorganisationer kan mod ansøgning optages efter FiR's bestyrelses godkendelse. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til FiR's formand. Udmeldelse vil kunne ske med 3 måneders varsel til den 31. december.

KONTINGENT

§ 4.
Til bestridelse af FiR' driftsudgifter betaler hver idrætsforening et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Beløbet indbetales til FiR's kasserer, senest udgangen af februar måned.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

§ 5.
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes i april måned.

REPRÆSENTANTSKAB

§ 6.
Repræsentantskabet, der er FiR's højeste myndighed, består af Fællesrepræsentationens bestyrelse, samt 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede foreninger. Endvidere indbydes revisorerne til at deltage, dog uden stemmeret, med mindre de deltager som repræsentant, jvf. ovenstående. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, indsendes mindst 5 dage før til formanden.

Det ordinære repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden:
1. Godkendelse og optælling af repræsentanter.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning for det forløbne år.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (jvf. § 11)
8. Valg af bestyrelsessuppleant. (jvf. § 11)
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (jvf. § 11)
10. Eventuelt.

§ 7.
Stemmeret har de fremmødte repræsentanter og bestyrelsen for FiR. Foreninger, der er i restance med medlemskontingent, har ikke stemmeret. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller til FiR's opløsning. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller 1 repræsentant forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 8.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på det ordinære repræsentantskabs-møde, hvor mindst halvdelen af FiR's tilsluttede foreninger, (som har betalt kontingent), er repræsenteret og med mindst 3/4 flertal for ændringen. Når halvdelen af de tilsluttede foreninger ikke er repræsenteret, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde (ordinært eller ekstraordinært), hvor bestemmelsen da vil kunne tages ved ovennævnte kvalificerede flertal, uden hensyn til de repræsenterede foreningers antal.

§ 9.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af FiR's bestyrelse eller mindst 1/3 af de tilsluttede foreninger forlanger det. Anmodningen skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 10.
Forslag til FiR's opløsning eller ændring af dens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde. 2/3 af de tilsluttede foreninger skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal foreninger, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, der da kan tage bestemmelse med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 11.
FiR's daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige årstal, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem de ulige år. Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Der vælges ligeledes 2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være tilstede, eller der skal foreligge skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. Dette gælder også revisorer og suppleanter. Der kan ikke vælges personer, der af et af landsorganisationerne eller et af disses specialforbunds ordens- og amatørudvalg er udelukket fra at beklæde lederhverv indenfor disse organisationer.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 2 dages varsel. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere en tilsluttet forening, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende forening har ret til at forelægge sagen ved det førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan bestyrelsen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, bevilge et mindre honorar.

Bestyrelsen er berettiget til på FiR's bekostning at antage sagkyndig bistand, eller nedsætte udvalg, hvor dette skønnes nødvendigt.

Medlemmer som vælges til FiR's bestyrelse oppebærer status som andre frivillige ledere, og kan uden begrænsning varetage andre lederjobs.

FORENINGENS MIDLER

§ 12.
Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Bestyrelse og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontant beholdning forevist. Til køb af ejendom, pantsætning eller realisation af fast ejendom, optagelse af lån og lignende, kræves repræsentantskabets samtykke.

Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 19. april 1979, med ændringer den 16. april 1986, 26. april 1994 og 5. april 1995.

Du kan også downloade vedtægterne i pdf her.